UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ MONTE PACIS

(Įmonės kodas: 301126535)

 

 

PATVIRTINTA

UAB MONTE PACIS direktoriaus

2020 m. lapkričio 27 d. Įsak. Nr. DS2020-11-27

 

PRIVATUMO POLITIKA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja UAB MONTE PACIS, veikiančios adresu T. Masiulio g. 31, Kaunas, elektroninis paštas info@monastic.lt, ir kurios įmonės kodas yra 301126535 (toliau – Duomenų valdytojas), vykdomo asmens duomenų tvarkymo principus ir tvarką bei Duomenų valdytojo valdomos interneto svetainės https://monastic.lt/ (toliau – Interneto svetainė) veikimo sąlygas.
 2. Ši Politika yra skirta asmenims, kurie lankosi šioje Įmonei priklausančioje interneto svetainėje (https://monastic.lt/), naudojasi svetainės informacija ir joje teikiamomis paslaugomis.
 3. Duomenų subjektu šioje Politikoje laikomas bet koks fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko UAB MONTE PACIS.
 4. Naudodamasis paslaugomis, tęsdamas naršymą interneto svetainėje, Lankytojas (svetainės naudotojas) patvirtina, kad susipažino su šia Politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jų laikytis.
 5. Duomenų valdytojas užtikrina, kad priimdamas ir įgyvendindamas šią Politiką siekia įgyvendinti šiuos esminius su asmens duomenų tvarkymu susijusius principus:
  • Asmens duomenys Duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
  • Asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;
  • Tolesnis asmens duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas);
  • Asmens duomenys adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
  • Dedamos pastangos, kad asmens duomenys būtų tikslūs ir esant poreikiui per protingą terminą nuo pasikeitimo fakto būtų atnaujinami;
  • Imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba per protingą terminą ištaisomi (tikslumo principas);
  • Asmens duomenys laikomi tokia forma, kad Duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
  • Asmens duomenis galima saugoti ilgesnius laikotarpius, jeigu asmens duomenys bus tvarkomi tik archyvavimo tikslais, viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, reikalingas siekiant apsaugoti Duomenų subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmės apribojimo principas);
  • Asmens duomenys, atsižvelgiant į Duomenų valdytojo tvarkomų asmens duomenų bendrinį pobūdį, tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo asmens duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto asmens duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);
  • Duomenų valdytojas yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų principų, ir turi sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).
 6. Ši Politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kai jos yra apibrėžtos BDAR ir ADTAĮ.
 7. Rekomenduojame Jums skirti laiko ir išsamiai susipažinti su šia Privatumo politika.
 8. Jei nesutinkate su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje, turite teisę nepateikti Įmonei savo asmens duomenų. Taip pat, jei tam tikrus Jūsų Asmens duomenis tvarkome Jūsų sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo pagrindu, bet kada galite tokį sutikimą atšaukti, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.
 9. Ši Privatumo politika paaiškina, kaip Įmonė renka ir naudoja Jūsų asmens duomenis, kai Jūs:
  • Lankotės Įmonės valdomoje Svetainėje ir/ar Įmonės socialinių tinklų paskirose arba naudojatės jų suteikiamomis galimybėmis;
  • Siekiate sudaryti ar sudarote sutartį su Įmone;
  • Įsigyjate Įmonės teikiamas prekes;
  • Sutinkate gauti Įmonės siunčiamus tiesioginės rinkodaros pranešimus ar užsisakote Įmonės naujienlaiškį;
  • Teikiate Įmonei savo prekes ar paslaugas;
  • Susisiekiate su Įmonės klientų aptarnavimo skyriumi;
  • Kitaip bendraujate ar bendradarbiaujate su Įmone kaip klientas, tiekėjas ar kitas asmuo, turintis su Įmone verslo ar vartojimo santykių.
 10. Už asmens duomenų apsaugą Įmonėje atsakingo asmens kontaktiniai duomenys: el. paštas: asmensduomenys@monastic.lt.

II SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR RENKAMŲ ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS

 

 1. Atsižvelgiant į tai, kas Jūs esate (klientas, tiekėjas, Svetainės lankytojas ir t. t.) ir kaip su Įmone bendraujate (gyvai, internetu, telefonu ir t. t.), Įmonė gali tvarkyti skirtingus Jūsų Asmens duomenis.
 2. Žemiau rasite Asmens duomenų, kuriuos mes galime rinkti, kategorijas:

 

Duomenų tvarkymo tikslas

Duomenų kategorijos ir tvarkomi asmens duomenys

Duomenų tvarkymo terminas

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Sutarties su Įmone sudarymas

Asmens tapatybės nustatymo duomenys: vardas, pavardė*

 

Kontaktiniai duomenys: el. pašto adresas, telefono numeris, adresas*

 

Paslaugos duomenys: pirkimo data, aprašymas, kaina*

 

Sąskaitai pateikti reikalingi duomenys (arba apmokėjimo už prekes informacija): vardas, pavardė, banko sąskaitos numeris, prekės pavadinimas, kaina

Asmens duomenys saugomi sutarties galiojimo laikotarpiu bei 10 metų nuo sutarties pasibaigimo dienos (vadovaujantis LR Vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. (įsak. Nr. V-100) patvirtinta Bendrąja dokumentų saugojimo terminų rodykle)

Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b) punktas)

 

Svetainės administravimas

Paskyros prisijungimo informacija: prisijungimo vardas, slaptažodis ar kiti apsaugos kodai

Asmens duomenys yra saugomi aktyvaus paskyros naudojimo laikotarpiu ir 1 metus po paskutinio prisijungimo prie paskyros nustojus ja naudotis

Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b) punktas)

Tiesioginės rinkodaros pranešimų ir naujienlaiškių siuntimas

Asmens identifikavimo ir kontaktiniai duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris*

Asmens duomenys saugomi bei tvarkomi sutikimo galiojimo laikotarpiu, nebent sutikimas būtų atšauktas anksčiau. Duomenų subjekto sutikimas dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų siuntimo galioja 3 metus nuo sutikimo gavimo dienos

BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas (duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui)

 

*pažymėtų duomenų pateikimas yra būtinas, jei pageidaujate su Įmone sudaryti sutartį (įsigyti prekes ar gauti Įmonės siunčiamus naujienlaiškius).

III SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLAIS

 

 1. Įmonė Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tvarko gavusi aiškų Jūsų sutikimą tokiam duomenų tvarkymui, pvz.: Jums užsisakius mūsų naujienlaiškius ir pan. (duomenų tvarkymo pagrindas – Jūsų laisva valia išreikštas sutikimas, duomenų tvarkymui).
 2. Tiesioginės rinkodaros tikslu galime tvarkyti Jūsų vardą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį.
 3. Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti tvarkomi nurodytais būdais:
  • Elektroniniu paštu galite gauti naujienlaiškį su mūsų pasiūlymais, akcijomis ir naujienomis;
  • elektroniniu paštu galite gauti kvietimus į renginius, pasiūlymus ir panašią informaciją.
 4. Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti mūsų naujienlaiškių. Tai padaryti galite paspaudę tam skirtą nuorodą mūsų siunčiamų naujienlaiškių apačioje.
 5. Mes taip pat naudojamės Facebook, Google, kitų internetinių reklamų teikėjų paslaugomis. Apie šių paslaugų teikėjų privatumo politiką, renkamus duomenis ir taikomas asmens duomenų apsaugos priemones galite perskaityti minėtų paslaugų teikėjų privatumo politikose. Daugiau informacijos apie tai, kaip veikia, o taip pat informaciją apie tai, kaip galite nesutikti su tokių reklamų rodymu ar tokiu duomenų naudojimu, rasite minėtų paslaugų teikėjų pateikiamoje informacijoje:

– https://lt-lt.facebook.com/policies/ads#https://policies.google.com/technologies/ads

 

IV SKYRIUS

KAM TEIKIAMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS

 

 1. Įmonė be Jūsų išankstinio sutikimo Jūsų asmens duomenų neperduoda jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus žemiau aprašytus atvejus.
 2. Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti veiklą ir administruoti Paslaugų teikimą. Tokiais asmenimis gali būti duomenų centrų, prieglobos ir susijusias paslaugas teikiančios įmonės, reklamos, rinkodaros paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, ryšio paslaugas teikiančios įmonės, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančios ir paslaugas teikiančios įmonės, saugos paslaugas teikiančios saugos tarnybos ir pan.
 3. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.
 4. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus. Be to, jie privalo užtikrinti jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus.
 5. Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

V SKYRIUS

KAIP UŽTIKRINAME JŪSŲ DUOMENŲ SAUGUMĄ

 

 1. Siekdama apsaugoti Jūsų duomenis, Įmonė imasi tinkamų priemonių, atitinkančių duomenų apsaugos ir duomenų saugumo įstatymus ir taisykles, įskaitant reikalavimą Įmonės paslaugų teikėjams/pasitelktiems duomenų tvarkytojams naudoti tinkamas priemones Jūsų asmens duomenims ir jų konfidencialumui apsaugoti.
 2. Priklausomai nuo šiuolaikinių technologijų, priemonių įgyvendinimo kainos ir saugotinų duomenų pobūdžio, Įmonė yra įsidiegusi technines ir organizacines priemones, apsaugančias nuo tokių pavojų kaip Jūsų duomenų sunaikinimas, praradimas, pakeitimas, neteisėtas atskleidimas ar neteisėta prieiga prie jų.

 

VI SKYRIUS

JŪSŲ PAREIGOS

 

 1. Norėtume Jums priminti, kad Jūsų pareiga yra užtikrinti, kiek tai priklauso nuo Jūsų, kad duomenys, kuriuos mums pateikiate būtų tikslūs, išsamūs ir atnaujinti. Be to, jeigu Jūs pateikiate mums kitų asmenų duomenis, Jūsų pareiga yra gauti bei teikti mums tokią informaciją laikantis teisinių reikalavimų. Pavyzdžiui, Jūs turite informuoti kitus asmenis, kurių duomenis Įmonei pateikiate, apie šios Privatumo politikos turinį ir gauti jų sutikimą dėl tokio asmens duomenų pateikimo.

 

VII SKYRIUS

JŪSŲ TEISĖS

 

 1. Duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai, suteikia jums daug teisių, susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu.
 2. Turite teisę, susipažinti su mūsų tvarkomais, Jūsų asmens duomenimis:
  • Turite teisę prašyti mūsų patvirtinimo, ar tvarkome jūsų asmens duomenis, ir tokiais atvejais prašyti susipažinti su mūsų tvarkomais jūsų asmens duomenimis. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu asmensduomenys@monastic.lt.
 3. Turite teisę, reikalauti ištaisyti netikslius Jūsų duomenis.
  • Jeigu manote, kad informacija apie jus yra neteisinga arba neišsami, turite teisę paprašyti ją ištaisyti. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu asmensduomenys@monastic.lt.
 4. Turite teisę, nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu:
  • Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys yra tvarkomi remiantis mūsų teisėtais interesais. Vis dėlto, nepaisant jūsų prieštaravimo, esant pagrįstoms motyvuotoms priežastims toliau tvarkyti duomenis, mes tęsime jūsų duomenų tvarkymą. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu asmensduomenys@monastic.lt.
 5. Turite teisę reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis (teisė būti pamirštam):
  • Esant tam tikroms aplinkybėms, turite teisę prašyti, kad mes ištrintume jūsų asmens duomenis. Tačiau ši nuostata netaikoma, jei pagal įstatymus privalome saugoti duomenis. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu asmensduomenys@monastic.lt.
 6. Turite teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą:
  • Tam tikromis aplinkybėmis jūs taip pat turite teisę apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu asmensduomenys@monastic.lt.
  • Turite teisę su skundu dėl netinkamo asmens duomenų tvarkymo kreiptis į Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją tiesiogiai arba el. paštu ada@ada.lt.

VII SKYRIUS

INFORMACIJA APIE NAUDOJAMUS SLAPUKUS

 

 1. Duomenų valdytojas Interneto svetainėje naudoja slapukus (angl. cookies) tam, kad galėtų atkirti vienus Internetinės svetainės naudotojus nuo kitų. Slapukų pagalba Duomenų valdytojas siekia užtikrinti malonesnę patirtį asmenims, naršantiems Interneto svetainėje bei tobulinti pačią Interneto svetainę.
 2. Slapukai yra mažos apimties tekstiniai failai, kurie saugomi Asmens naršyklėje ar įrenginyje (asmeniniame kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje).
 3. Įmonė naudoja žemiau nurodytas slapukų kategorijas:
  • Griežtai privalomi slapukai: slapukai būtini sistemos veikimui užtikrinti. Pavyzdžiui, kai kurie slapukai leidžia mums nustatyti registruotus vartotojus ir užtikrinti jų galimybę prieiti prie visos sistemos. Jei vartotojas atsisako šių slapukų, jis gali nebematyti viso sistemos turinio;
  • Veikimą gerinantys slapukai: slapukai, leidžiantys analizuoti, kaip vartotojai naudojasi sistema, ir stebėti sistemos darbą. Tai leidžia Įmonei pasirinkti tinkamus pasiūlymus ir greitai nustatyti bei pašalinti bet kokias problemas, taip užtikrinant aukštą naršymo kokybę. Pavyzdžiui, našumo slapukai leidžia sekti, kurie puslapiai yra populiariausi, ir nustatyti, kodėl kai kuriuose puslapiuose rodomi klaidos pranešimai;
  • Funkciniai slapukai: slapukai, leidžiantys įsiminti vartotojų pageidavimus ir pritaikyti juos svetainei / mobiliajai programėlei, kad Įmonė galėtų suteikti patobulintas funkcijas;
  • Tiksliniai slapukai: Įmonė gali naudoti slapukus, kad vartotojams būtų rodomos reklamos, kuriuose reklamuojamos Įmonės teikiamos paslaugos/parduodamos prekės/produktai, dominantys konkrečius vartotojus. Atkreipkite dėmesį, kad Įmonė neleidžia trečiosioms šalims reklamuoti savo gaminių ir paslaugų Įmonės Svetainėje
  • Google Analytics, kuri leidžia fiksuoti ir analizuoti statistinius svetainės naudojimo duomenis. Plačiau apie Google Analytics ir informaciją, kurią šie įrankiai leidžia rinkti, galite sužinoti čia – https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=lt. Jeigu pageidaujate, kad Google Analytics įrankiai nefiksuotų informacijos apie jūsų naršymą internete, galite panaudoti „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės papildinį.
 4. Internetinėje svetainėje https://monastic.lt/ naudojami šie slapukai:

Tipas

Slapuko pavadinimas

Paskirtis

Domenas

Galiojimo terminas

Analitinis

_gmb_ga_test

Naudojamas svetainės lankomumo statistikos stebėjimui.

monastic.lt

1 metai

Funkcinis

woocommerce_cart_hash

Naudojamas WordPress funkcijos „Woocomerce“ tinkamo funckionalumo veikimo užtikrinimui. Padeda „WooCommerce“ funkcijai identifikuoti, kada įvyksta prekių krepšelio turinio ir/ar duomenų pokytis.

monastic.lt

Sesija

Funkcinis

woocommerce_items_in_cart

Naudojamas WordPress funkcijos „Woocomerce“ tinkamo funckionalumo veikimo užtikrinimui. Padeda „WooCommerce“ funkcijai identifikuoti, kada įvyksta prekių krepšelio turinio ir/ar duomenų pokytis.

Sesija

wp_woocommerce_session_*

Naudojamas WordPress funkcijos „Woocomerce“ tinkamo funckionalumo veikimo užtikrinimui. Slapukas saugo unikalų vartotojo kodą, kuris susieja vartotoją su prekių krepšelio informacija, kuri saugoma duomenų bazėje.

2 dienos

wp-wpml_current_language

Naudojamas išsaugoti vartotojo pasirinktai kalbai svetainėje.

1 diena

Of_current_opt

Google API slapukas naudojamas tinkamam žemėlapio atvaizdavimui.

7 dienos

wordpress_logged_in_xxxxx

Turinio valdymo sistemos WordPress slapukas, skirtas atpažinti prisijungusį svetainės naudotoją ir nustatyti, kada jis yra prisijungęs.

Sesija

wp-setting-1

Naudojamas svetainės kalbos nustatymui.

1 metai

Wp-setting-time-1

Naudojamas svetainės kalbos nustatymui.

1 metai

wordpress_test_cookie

Turinio valdymo sistemos WordPress slapukas, naudojamas patikrinti ar naršyklė palaiko slapukų įrašymą.

1 metai

CookieConsent

Slapukas, tikrinantis ar vartotojas sutiko su su slapukų naudojimu.

1 metai

Funkcinis

Age_gate

Slapukas, naudojamas svetainės lankytojo amžiaus patvirtinimui.

monastic.lt

1 metai

Tk_ai

Slapukas naudojamas prisijungusio vartotojo skydelio naudojimui.

Sesija

 1. Internetinėje svetainėje naudojami slapukai neleidžia nustatyti internetinio puslapio naudotojo tapatybės. Apsilankymas Internetinėje svetainėje registruojamas anonimiškai, atpažįstant asmeninį kompiuterį, mobilųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį ir IP adresą, o tokia surinkta informacija nėra teikiama trečiosioms šalims, išskyrus teisės aktų numatytus atvejus.
 2. Atidarant Internetinę svetainę ir iššokusiame laukelyje paspaudžiant mygtuką „Sutinku“, naršantis asmuo sutinka, kad slapukai būtų išsaugoti jo kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje.
 3. Norėdamas atšaukti duotą sutikimą, naršantis asmuo gali ištrinti arba blokuoti slapukus, pasirinkęs atitinkamus nustatymus savo naršyklėje, leidžiančius atsisakyti visų ar dalies slapukų. Žinotina, kad naudojantis tokiais naršyklės nustatymais, kurie blokuoja slapukus (įskaitant būtinus slapukus), asmeniui gali iškilti problemų naudojantis visomis ar dalimi Interneto svetainės funkcijų.
 4. Slapukų surinkti Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, bei kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis.
 5. Vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, Internetinėje svetainėje taikomos saugumo priemonės, kurios užkirstų kelią neteisėtam asmens duomenų atskleidimui bei neteisėtam jų panaudojimui.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 2. Duomenų valdytojas neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties asmens ar trečiųjų asmenų, veikiančių su asmens žinia, veiksmų ar neveikimo, klaidų, sąmoningo kenkimo, kitokio netinkamo Interneto svetainės naudojimo.
 3. Duomenų valdytojas taip pat neatsako už prisijungimo ir/ar naudojimosi Interneto svetaine trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su Duomenų valdytoju ar asmeniu, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt.
 4. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Politiką.
 5. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.
 6. Jei po Politikos papildymo ar pakeitimo asmuo ir toliau naudojasi Interneto svetaine ir/ar Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad asmuo neprieštarauja dėl tokių papildymų ir/ar pakeitimų.
 7. Visais duomenų tvarkymo klausimais, su mumis galite susisiekti elektroniniu paštuasmensduomenys@monastic.lt.
 8. Ši Privatumo politika taikoma nuo 2020 m. gruodžio 1 d.

 

RINKODAROS TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Šios UAB MONTE PACIS (toliau – Įmonė) Rinkodaros taisyklės (toliau – Taisyklės), nustato Įmonės vykdomos rinkodaros bei reklamos ir su tuo susijusio asmens duomenų, tvarkymo principus, tikslus ir duomenų apsaugos reikalavimus ir jų įgyvendinimą.
 2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES 2016/679) (toliau – BDAR), Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (1996-07-03, Nr. 63-1479) bei kitais, asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.
 3. Taisyklėse naudojamos sąvokos:
 • Tiesioginė rinkodara – veikla, kuri yra skirta paštu, telefonu ar kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (ar) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų;
 • Reklama – veikla, kuria didinamas Duomenų valdytojo teikiamų paslaugų žinomumas, naudojant vaizdines priemones (nuotraukas, vaizdo įrašus ir pan.);

Toliau Taisyklėse, sąvokos tiesioginė rinkodara ir reklama, kartu bus vadinamos „rinkodara“.

 • Duomenų valdytojas UAB MONTE PACIS (įm. kodas: 301126535, adresas: T. Masiulio g. 31, Kaunas) – juridinis asmuo, arba bet kuris filialas, priklausantis UAB MONTE PACIS, kurio registruota buveinė yra Lietuvos Respublikoje ir kuris veikia kaip Asmens duomenų valdytojas ir kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones; kai tokio duomenų tvarkymo tikslai ir priemonės nustatyti Sąjungos arba valstybės narės teisės, duomenų valdytojas arba konkretūs jo skyrimo kriterijai gali būti nustatyti Sąjungos arba valstybės narės teise;
 • Asmens duomenys – informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas) Duomenų valdytojui vykdant tiesioginę rinkodarą: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, adresas, telefono numeris;
 • Duomenų subjektas – reiškia fizinį asmenį, iš kurio Įmonė  gauna  ir tvarko asmens duomenis;
 • Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;
 • Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis;
 • Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne. Tačiau valdžios institucijos, kurios pagal Sąjungos arba valstybės narės teisę gali gauti asmens duomenis vykdydamos konkretų tyrimą, nelaikomos duomenų gavėjais; tvarkydamos tuos duomenis, tos valdžios institucijos laikosi taikomų duomenų tvarkymo tikslus atitinkančių duomenų apsaugos taisyklių;
 • Trečioji šalis – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri nėra duomenų subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas, arba asmenys, kuriems tiesioginiu duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgaliojimu leidžiama tvarkyti asmens duomenis;
 • Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

 

II SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

 

 1. Duomenų valdytojas užtikrina, kad priimdamas ir įgyvendindamas šias Taisykles siekia įgyvendinti šiuos esminius su asmens duomenų tvarkymu susijusius principus:
  • Asmens duomenys Duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
  • Asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;
  • Tolesnis asmens duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas);
  • Asmens duomenys adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
  • Dedamos pastangos, kad asmens duomenys būtų tikslūs ir esant poreikiui per protingą terminą nuo pasikeitimo fakto būtų atnaujinami;
  • Imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba per protingą terminą ištaisomi (tikslumo principas);
  • Asmens duomenys laikomi tokia forma, kad Duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
  • Asmens duomenis galima saugoti ilgesnius laikotarpius, jeigu asmens duomenys bus tvarkomi tik archyvavimo tikslais, viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, reikalingas siekiant apsaugoti Duomenų subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmės apribojimo principas);
  • Asmens duomenys, atsižvelgiant į Duomenų valdytojo tvarkomų asmens duomenų bendrinį pobūdį, tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo asmens duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto asmens duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);
  • Duomenų valdytojas yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų principų, ir turi sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).

 

III SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR TVARKOMŲ DUOMENŲ KATEGORIJOS

 

 1. UAB MONTE PACIS asmens duomenis tvarko toliau nurodytais tikslais:
  • UAB MONTE PACIS tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu;
  • UAB MONTE PACIS vykdomos veiklos ir teikiamų paslaugų viešinimo ir žinomumo didinimo tikslu.
 2. UAB MONTE PACIS, aukščiau nurodytais tikslais, tvarko šiuos asmens duomenis:
  • Tiesioginės rinkodaros vykdymo, įmonės veiklos viešinimo ir žinomumo didinimo tikslais, klientų ir trečiųjų šalių asmens duomenis:
   • Vardą, pavardę;
   • Elektroninio pašto adresą;
   • Telefono numerį.

 

IV SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ GAVIMAS, SAUGOJIMAS IR NAIKINIMAS

 

 1. Šių Taisyklių 6 punkte nurodyti asmens duomenys gaunami ir tvarkomi tik esant Duomenų subjekto sutikimui:
  • Klientų ir/arba trečiųjų šalių sutikimas dalyvauti vykdant Įmonės rinkodarą gaunamas arba tiesiogiai iš kliento/trečiosios šalies raštu arba naudojant elektronines ryšio priemones (elektroninį paštą, internetinę parduotuvę), informuojant klientą/trečiąją šalį apie renkamus asmens duomenis, duomenų panaudojimo tikslus ir apie jo, kaip Duomenų subjekto teises bei jų įgyvendinimą.
 2. Klientai ir trečiosios šalys, kurių sutikimo pagrindu yra tvarkomi jų asmens duomenys rinkodaros vykdymo tikslu, informuojami, kad turi teisę bet kada atšaukti savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo rinkodaros tikslu, nedarant poveikio duomenims, teisėtai tvarkytiems sutikimo pagrindu iki jo atšaukimo:
  • Asmenys, gaunantys naujienlaiškius elektroniniu paštu gali bet kada atšaukti sutikimą tiesioginei rinkodarai kreipiantis tiesiogiai į Įmonę telefonu, elektroniniu paštu info@monastic.lt arba prisijungę asmeninėje paskyroje internetinėje svetainėje adresu https://monastic.lt/.
 3. Asmens duomenys, tvarkomi šių Taisyklių 5 punkte nurodytais tikslais, saugomi vadovaujantis Lietuvos Vyriausiojo archyvaro patvirtinta Bendrąja dokumentų saugojimo terminų rodykle, bet ne ilgiau nei to reikalauja šių Taisyklių 6 punkte nurodytų asmens duomenų tvarkymo tikslų įgyvendinimas:
  • Sutikimai dėl asmens duomenų tvarkymo – 1 metai (pasibaigus asmens duomenų, dėl kurių tvarkymo buvo duotas sutikimas, saugojimo laikotarpiui);
  • Prekių, darbų, paslaugų sutartys, prekių, darbų ir paslaugų priėmimo aktai – 10 metų (pasibaigus sutarčiai).
 4. Asmens duomenys, pateikti sutikimuose, sutartyse ir kituose dokumentuose saugomi Įmonės naudojamame serveryje ir/arba popieriniai variantai – Įmonės administracijoje esančiame rakinamame kabinete.
 5. Pasibaigus saugojimo laikotarpiui asmens duomenys, esantys aukščiau išvardintuose dokumentuose, perkeliami į archyvą ir saugomi vadovaujantis LR Vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. (įsak. Nr. V-100) patvirtintoje Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje nurodytais terminais, pasibaigus terminams – sunaikinami.
 6. Duomenų naikinimas atliekamas popierinius dokumentų egzempliorius naikinant specialiais popieriaus smulkintuvais, o elektronines versijas ištrinant iš visų Įmonės naudojamų programų ir sistemų, be galimybės juos atkurti.

 

V SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

 

 1. Asmens duomenys, tvarkomi šiose Taisyklėse nurodytais rinkodaros vykdymo tikslais, yra (gali būti) perduodami gavėjams, tokiems kaip:
  • Valstybės įstaigos ir institucijos, kiti asmenys vykdantis įstatymų jiems pavestas funkcijas (pavyzdžiui, Valstybinė mokesčių inspekcija, SODRA, teisėsaugos institucijos, UAB MONTE PACIS priežiūrą atliekančios institucijos).
 2. UAB MONTE PACIS įgalioti duomenų tvarkytojai – Trečiosios šalys:
  • Šalys, tvarkančios registrus ir (arba) IT sistemas (kuriuose tvarkomi asmens duomenys) arba kurios tarpininkauja teikiant asmens duomenis iš tokių registrų;
  • Reklamos, rinkodaros paslaugas teikiančios įmonės ir/arba asmenys;
 3. Kiti asmenys, susiję su UAB MONTE PACIS vykdoma veikla, tokie kaip archyvavimo, pašto paslaugų teikėjai, Partneriai, Tiekėjai, kitos įgaliotos šalys, susijusios su UAB MONTE PACIS rinkodaros vykdymo procesu.

 

VI SKYRIUS

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS

 

 1. Duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai Duomenų subjektams, kurių asmens duomenys tvarkomi šiose Taisyklėse nurodytais tikslais, suteikia teises, susijusias su asmens duomenų tvarkymu:
  • Teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis: Duomenų subjektas turi teisę prašyti Įmonės patvirtinimo, ar tvarkomi jo asmens duomenis, ir tokiais atvejais prašyti susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis. Norėdamas pasinaudoti nurodyta teise, Duomenų subjektas gali pateikti raštišką prašymą asmeniui, atsakingam už duomenų apsaugą Įmonėje el. paštu asmensduomenys@monastic.lt;
  • Teisę reikalauti ištaisyti netikslius asmens duomenis: jeigu Duomenų subjektas mano, kad informacija apie jį yra neteisinga arba neišsami, turi teisę paprašyti ją ištaisyti. Norėdamas pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, Duomenų subjektas gali pateikti raštišką prašymą Įmonei el. paštu asmensduomenys@monastic.lt;
  • Teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu: Duomenų subjektas turi teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys nėra tvarkomi remiantis Įmonės teisėtais interesais. Vis dėlto, nepaisant Duomenų subjekto prieštaravimo, esant pagrįstoms motyvuotoms priežastims toliau tvarkyti duomenis, Įmonė tęs jūsų duomenų tvarkymą. Norėdamas pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, Duomenų subjektas gali pateikti raštišką prašymą Įmonei el. paštu asmensduomenys@monastic.lt;
  • Teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis (teisė būti pamirštam): esant tam tikroms aplinkybėms, Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad Įmonė ištrintų jūsų asmens duomenis. Tačiau ši nuostata netaikoma, jei pagal įstatymus Įmonė privalo saugoti asmens duomenis. Norėdamas pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, Duomenų subjektas gali pateikti raštišką prašymą Įmonei el. paštu asmensduomenys@monastic.lt;
  • Teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą: tam tikromis aplinkybėmis Duomenų subjektas taip pat turi teisę apriboti jo asmens duomenų tvarkymą. Norėdamas pasinaudoti nurodyta teise, Duomenų subjektas gali pateikti raštišką prašymą Įmonei el. paštu asmensduomenys@monastic.lt;
  • Teisę su skundu dėl netinkamo asmens duomenų tvarkymo kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją tiesiogiai adresu L. Sapiegos g. 17, Vilnius arba el. paštu ada@ada.lt.
 2. Įmonė, gavusi prašymą nutraukti neprivalomai tvarkomų asmens duomenų tvarkymą, per 30 kalendorinių dienų, nuo Duomenų subjekto kreipimosi, nutraukia tokių duomenų tvarkymą, nebent tai prieštarauja teisės aktų reikalavimams, ir apie tai raštu informuoja Duomenų subjektą.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Šios Taisyklės taikomos visiems UAB MONTE PACIS duomenų subjektams, kurių asmens duomenys tvarkomi Taisyklėse nurodytais rinkodaros vykdymo tikslais.
 2. Įmonė turi teisę bet kada pakeisti/atnaujinti šias Taisykles pasikeitus rinkodaros vykdymo procesui ir/arba teisės aktams, reglamentuojantiems Įmonės vykdomą veiklą ir/arba rinkodarą. Su Taisyklių pasikeitimais duomenų subjektai gali susipažinti Įmonės internetinėje parduotuvėje adresu https://monastic.lt/.
 3. Šios Taisyklės įsigalioja nuo 2020 m. gruodžio 1 d.